Att starta en ny förening

Driva förening

Att bilda en ny Studentidrottsförening är enkelt. Men det finns ändå några saker som är viktigt att ha koll på och i vilken ordning allt sker.

Steg 1 - Bilda studentidrottsförening

En studentidrottsförening är enkel att bilda. Det räcker att ni är några som vill idrotta och som vill göra det tillsammans under organiserade former. Då bestämmer ni er för att bilda en förening och vad ni ska heta. För att sedan bli medlem i ett förbund krävs lite administration.

Först skapar ni ett dokument där ni skriver vad som ska gälla i er förening, det dokumentet kallas stadgar. Vi rekommenderar er att utgå från Riksidrottsförbundets (RF) stadgemall för föreningar. Använd gärna dessa för inspiration och idéer och anpassa så att de speglar er förening. Om ni vill så går det även att använda förslaget rakt av (kom ihåg att fylla i luckorna i stadgarna, namn på föreningen, när stadgarna är fastställda med mera).

Stadgarna röstas fram vid ett bildandemöte där ni i punktform skriver vad som händer och vad ni beslutar under mötet. Exemplet nedan visar på det punkter som minst bör vara med:

 1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fastställande av föredragningslista för mötet
 6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 7. Fastställande av stadgar för föreningen
 8. Fastställande av namn på föreningen
 9. Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

En bra idé kan vara att ha en arbetsgrupp som redan innan bildandemötet tar fram ett förslag på stadgar samt frågar runt på lärosätet vilka som vill vara medlemmar och bjuder in dessa till ett bildandemöte. Tänk på att det gärna ska framgå av föreningens namn att det är en studentidrottsförening, exempelvis Stockholms Studenters IF eller Dalastudenternas IF.

Steg 2 - Ansök om medlemskap i Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Vad kul att er förening funderar på att bli medlemmar i SAIF! Så här gör ni för att bli medlemmar:

 1. Skicka era stadgar via mejl till föreningskonsulent Maja Andersson på maja.andersson@saif.se
 2. För att kunna bli medlemmar behöver er förening ta beslut om att gå med i SAIF under ett årsmöte. I årsmötesprotokollet behöver dessa två meningar stå med: Föreningen har ambitionen att ansöka om att bli medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och respektive SF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 3. Skicka det färdiga årsmötesprotokollet till Maja Andersson
 4. När vi på SAIF godkänt era stadgar samt årsmötesprotokoll kan ni ansöka om medlemskap här: Här kan du ansöka om medlemskap.

Medlemskapet behövs för att få delta på utbildningar och tävlingar arrangerade av förbundet samt för att få ekonomiskt stöd i form av LOK-stöd med mera.

För att ansökan ska vara komplett måste ni bifoga protokoll från bildandemötet samt föreningens antagna stadgar. Det krävs även att ni har ett organisationsnummer som ni söker hos Skatteverket.

När medlemsansökan skickats in behandlas den av förbundet. Därefter får föreningen besked om medlemskapet.

Steg 3 - Medlemsavgift & plus- eller bankgiro

När föreningen blivit medlem kommer en faktura på årsavgiften att skickas till föreningen. Passa även på att skaffa ett plus- eller bankgirokonto så snart som möjligt, då kan ni hantera era pengar på ett enkelt sätt.

Medlemsavgiften i Sveriges Akademiska Idrottsförbund varierar beroende på föreningens storlek och gäller för verksamhetsår 1 juli-30 juni. Medlemsavgiften måste vara betald för att föreningen ska få rösträtt på årsmöte, kunna ansöka om stöd från Projektstöd Förening och delta på Student-SM.

 • Upp till 100 medlemmar –> 400 kr
 • 101-300 medlemmar –> 600 kr
 • 301 – 1 000 medlemmar –> 1.000 kr
 • 1001-5000 medlemmar –> 3.000 kr
 • Fler än 5 000 medlemmar –> 4.000 kr

Steg 4 - Öppna upp föreningens IdrottOnline-sida

Sist men inte minst behöver ni öppna upp er IdrottOnline-sida. Den används för att kommunikationen mellan förening och förbund ska fungera bra. I IdrottOnline söker ni bland annat LOK-stöd. Här finns även ert medlemsregister som måste fyllas i med medlemmarnas namn och fullständiga personnummer. Varje år ska föreningen lägga in alla medlemmar i medlemsregistret via IdrottOnline. Har inte föreningen registrerat en sådan sida måste det göras först.

Läs mer om IdrottsOnline här.

Relaterade dokument

Nystart av förening

Relaterade sidor

RF’s guide till starta förening
Ansök om medlemskap i SAIF
Ansök om organisationsnummer
Om IdrottOnline
Att driva förening

Vid frågor

Kontakta Maja Andersson
Telefon: 010 – 476 54 92
E-post: maja.andersson@saif.se

Meny