Medlemskap i SAIF

Driva förening

Sveriges Akademiska Idrottsförbund finns till för idrottsföreningar vid universitet, högskolor och folkhögskolor i hela landet. Vårt mål är att det ska finnas minst en studentidrottsförening på varje studieort och att studentidrott ska vara det självklara valet för studenter som idrottar.

Det här ingår i medlemskapet

Genom att bli medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund får föreningen:

 • Stöd från vårt kansli i föreningsfrågor. Vi har anställd personal som dagligen kan svara på frågor som rör allt från stadgar och ekonomi till arrangemang och utbildning av ledare.
 • Utbildningar (styrelsekunskap, arrangemang, motiverande samtal, ledarskap med mera).
 • Delta på Studentidrottsgalan (i oktober/november varje år) med inspirationsföreläsningar och workshops i aktuella ämnen.
 • Erfarenhetsutbyte och utbildning för föreningar vid regionala träffar.
 • Chefsnätverk för stora föreningar där frågor kring drift av anläggningar, verksamhetsutveckling och omvärldsspaning avhandlas.
 • Nätverk för föreningar med endast en eller ett par anställda.
 • Delta i Student-SM med möjlighet att bli svensk studentmästare.
 • Möjlighet att söka bidrag, läs mer om LOK-stöd och möjlighet att söka bidrag via Projektstöd Förening för att utveckla föreningens verksamhet.
 • Alla era ledare blir automatiskt försäkrade via Riksidrottsförbundets grundförsäkring genom medlemskapet hos oss. Du läser mer om Riksidrottsförbundets försäkringar här.
 • Olycksfallsförsäkring för alla medlemmar under aktiviteter eller prova-på-aktiviteter anordnade av föreningen eller förbundet. Du hittar mer information om olycksfallsförsäkringen här. 

Föreningens skyldigheter vid medlemskap

För att vara medlemmar så finns ett antal åtagande och skyldigheter för föreningen att förhålla sig till, i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar, kap 10.

Förening ska:

 1. följa RF:s stadgar samt vederbörande SF:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan
 2. årligen betala medlemsavgift och avge rapport enligt SF:s stadgar,
 3. på begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) eller vederbörande SF-, Specialdistriktsförbund (SDF)- eller Distriktsstyrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter
 4. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning
 5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, samt
 6. på begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen, ADSE eller idrottens skiljenämnd lämna uppgifter samt avge yttranden.
 7. varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra årsmöte hos SF registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens styrelseledamöter samt firmatecknare, samt
 8. i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister”

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Sveriges Akademiska Idrottsförbund varierar beroende på föreningens storlek och gäller för verksamhetsår 1 juli-30 juni. Medlemsavgiften måste vara betald för att föreningen ska få rösträtt på årsmöte, i enlighet med SAIF:s stadgar, och för att få delta på Student-SM.

 • Upp till 100 medlemmar –> 400 kr
 • 101-300 medlemmar –> 600 kr
 • 301 – 1 000 medlemmar –> 1.000 kr
 • 1001-5000 medlemmar –> 3.000 kr
 • Fler än 5 000 medlemmar –> 4.000 kr

Ansök om medlemskap

Vad kul att er förening funderar på att bli medlemmar i SAIF! Så här gör ni för att ansöka om medlemskap:

 1. För att kunna bli medlemmar behöver föreningens högst beslutande organ (Årsmöte) ta ett aktivt beslut om att gå med i SAIF. I årsmötesprotokollet behöver det framgå att ”Föreningen har ambitionen att ansöka om att bli medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund.”
  1. Om er förening bedriver  idrott som en del av annan huvudsaklig verksamhet (ex. ni är en programsektion eller kår) så måste det även framgå i protokollet att ”Föreningen förbinder sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger samt följa RF:s och respektive SF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan”. Är man en idrottsförening så brukar denna mening redan stå i stadgarna.
 2. När årsmötesprotokollet är justerat och signerat så ansöker ni om medlemskap här: Här kan du ansöka om medlemskap.
 3. När ansökan är inskickad, mejla Maja Andersson så kontrollerar SAIF om er ansökan noterats i Idrottonline-systemet. Vissa föreningar har haft problem att ansökan inte kommit fram.
 4. Er ansökan hanteras därefter av en handläggare som återkommer via mejl om något behöver justeras i stadgar eller protokoll innan medlemskap beviljas.
 5. Efter eventuell komplettering och när beslut om er medlemskapsansökan hanterats får föreningen ett mejl på den mejladress som ni uppgivit vid ansökan som klargör beslutet.

Relaterade dokument

Inga dokument

Relaterade sidor

Ansök om medlemskap i SAIF
LOK-stöd
Projektstöd
Försäkringar
RF:s försäkringar
Nationella tävlingar

Vid frågor

Kontakta Maja Andersson
Telefon: 010 – 476 54 92
E-post
: maja.andersson@saif.se

Meny