LOK-stödet

Ekonomi

Ansök om LOK-stöd senast den 25 februari eller den 25 augusti varje år.

Statligt lokalt aktivitetsstöd, också kallat LOK-stöd, är ett stöd ni som förening och medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund är berättigade att söka. Stödet avser idrottslig verksamhet för deltagare mellan 7 – 25 år. Genom att registrera närvaro vid föreningens genomförda aktiviteter under året kan ni beviljas ekonomiskt stöd.

Några förändringar i LOK-stödet från 2023 och framåt

Den 1 juli 2023 införs nya regler för LOK-stöd. Rapporteringen via IdrottOnline blir fortfarande den samma. Det är beräkningsmodellen som förändras. Förändringarna syftar till att möjliggöra för kortare tid per aktivitet, mer spontan medverkan och möjlighet till fler deltagare. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

Storlek på grupp – max 20 deltagare per ledare

Begränsningen på max 30 deltagare per grupp ändras till max 20 deltagare per ledare – ju fler ledare på en aktivitet, desto fler deltagare kan föreningen få LOK-stöd för. Detta innebär i sin tur att det inte finns någon övre gräns för antal deltagare en förening kan få stöd för i samma aktivitet, givet att det finns minst en ledare per 20 deltagare.

Flexibla aktivitetsformer

Kravet på en gemensam samling och avslutning tas bort. Ändringen innebär inte några undantag från övriga villkor. Det betyder att även de mer flexibla aktivitetsformerna ska vara planerade av föreningen och ske i föreningens regi, ledda av föreningsutsedd ledare och att deltagarna ska vara medlemmar i föreningen. Så här fungerar det i praktiken (pdf)Pdf, 135 kB.Länk till ett dokument.

Aktivitet 45 minuter

För att en aktivitet ska kunna redovisas sänks kravet på aktivitetens längd från 60 minuter till 45 minuter.

Tydliggöra LOK-stödets syfte

En ny paragraf har lagts till i regelverket för LOK-stödet för att på så sätt förtydliga stödets syfte.

”Syftet med stödet är att ge föreningar förutsättningar att möjliggöra, bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar samt för vuxna med funktionsnedsättning.

Stödberättigad verksamhet ska syfta till att få barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning att må bra både i stunden och i det långa loppet. Det innebär ett aktivt arbete för en verksamhet som är inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas egna lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar”.

Information hämtat från www.rf.se (2023) den 24/5-2023. https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/lok-stodetforandras1januari2022/

Det här är LOK-stödet

Statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, är ett bidrag som stödjer idrottsföreningars verksamhet för ungdomar i åldern 7-25 år. Bidraget beräknas på antal aktivitetstillfällen, antal deltagare och antal ledare under en period. Ni registrerar dessa och rapporterar sedan ansökan till Riksidrottsförbundet (RF) via IdrottOnline.

Föreningen ska vara ansluten till ett Specialidrottsförbund, till exempel Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Samtliga föreskrifter för att ha rätt till LOK-stödet finns samlade på Riksidrottsförbundets hemsida.

Regler i korthet

Aktiviteten ska vara ledarledd, av en person som är medlem i någon RF-ansluten förening. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

Aktiviteten ska pågå i minst 45 minuter.

Ni kan söka stöd för minst 3 deltagare utöver ledaren. Det finns ingen övre maxbegränsning på hur många deltagare ni kan söka stöd för. Kravet är att det finns en ledare per 20 deltagare. Deltagare får endast LOK-registreras i en gruppaktivitet per idrott och veckodag.

Ni kan söka LOK-stöd för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Succesivt ju fler aktivitetstillfällen en deltagare är med på under en vecka, desto mindre bidrag få ni som förening per tillfälle. Max bidrag får ni för tillfälle 1 och två 2. Efter tillfälle nr. 5 får föreningen inte något extra bidrag för den deltagaren och veckan.

Deltagaren ska vara medlem i den förening som bedriver aktiviteten, med undantag för viss prova på-verksamhet för att locka nya medlemmar.

Ansök om LOK-stöd

Om man närvaroregistrerar aktiviteter online förs dessa sedan över automatiskt till ansökan – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att även om man har närvaroregistrerat sina aktiviteter via IdrottOnline så måste föreningen också öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den.

Behörig att skicka in ansökan
De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Utbetalning
Utbetalning kan endast göras till din förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto. Riksidrottsförbundet kontrollerar att angivet giro står tecknat i föreningens namn så som det anges i vårt föreningsregister.

Ansökningsdatum

Ansök för höstens aktiviteter senast: 25 februari
Ansök för vårens aktiviteter senast: 25 augusti

Kom igång med LOK-stödet

Via IdrottOnline är det enkelt att digitalt närvaroregistrera dina medlemmar. Du kan direkt via bl.a. IdrottOnline app se föreningens alla LOK-stödsaktiviteter, lägga upp nya aktiviteter och knyta både befintliga och nya medlemmar till de olika aktiviteterna.

Vid varje enskilt träningstillfälle är det enkelt att markera vilka medlemmar som deltagit och vilka som inte kom. Allt uppdateras därefter direkt i IdrottOnline. Ansökan som man skickar in till Riksidrottsförbundet är samanställd så även om din förening utövar mer än en idrott så behöver man endast fylla i ett formulär.

  • Funktioner
  • Skapa aktiviteter – koppla till grupper och kalendrar
  • Närvaroregistrering via webb eller app
  • Digital ansökan med elektroniskt närvarokort
  • Historik – se tidigare ansökningar
  • Kommunfil – för kommunal bidragsansökan
  • Statistik

Närvarorapportering kan enkelt göras via datorn, surfplatta eller mobilen, på föreningens hemsida eller i IdrottOnline-appen.

Kommunalt LOK-stöd

Tips! Det finns också liknande bidrag på kommunal nivå att söka. Ta kontakt med ert lokala Distriktsidrottsförbund för information, kontaktuppgifter finns i vänsterspalten på svensk Idrotts hemsida.

Vet du inte vilket distriktsförbund just din förening tillhör, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er! Kontaktuppgifter till SAIF:s kansli hittar du här.

Relaterade dokument

Inga dokument

Relaterade sidor

RF:s info om LOK-stöd
Kontakt till lokalt Distriktsidrottsförbund

Vid frågor

Kontakta Maja Andersson
Telefon:010 – 476 54 92
E-post
: maja.andersson@saif.se

Meny