LOK-stödet

Ekonomi

Ansök om LOK-stöd senast den 25 februari eller den 25 augusti varje år.

Statligt lokalt aktivitetsstöd, också kallat LOK-stöd, är ett stöd ni som förening och medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund är berättigade att söka. Stödet avser idrottslig verksamhet för deltagare mellan 7 – 25 år och genom att registrera närvaro vid föreningens genomförda aktiviteter under året, kan ni beviljas ekonomiskt stöd.

Några förändringar i LOK-stödet från 2022 och framåt

För er som är vana med LOK-stöd så blir förändringarna inte stora. Rapporteringen via Idrottonline blir fortfarande den samma men det är beloppen för deltagare och ledare under 25år samt beräkningsmodellerna som förändras. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen och att stödet därmed på ett bättre sätt bidrar till att nå målen i Strategi 2025.

För åldersgruppen 10–25 år blir taket för bidragsberättigat deltagande vara fem aktiviteter per vecka. Att jämföra med för barn 7–9 år där det blir tre aktiviteter. Ersättningsnivån är högst för de första två aktiviteterna per individ och vecka, efter det blir nivån lägre. Se mer ingående förklaring nedan.

Stödet ges i två delar: ett belopp per ledarledd aktivitet (ledarstöd) och ett belopp per deltagare (deltagarstöd)

Ledarstöd

Varje ledarledd gruppaktivitet ges ett ledarstöd på 21 kronor. Kravet är att aktiviteten har minst tre deltagare i åldern 7–25 år och minst en ledare närvarande. Aktiviteten måste också ha en gemensam samling och avslutning.

För aktiviteter som har två eller flera ledare närvarande ges ett extra ledarstöd på ytterligare 5 kronor per aktivitet.

Deltagarstöd

För deltagare i åldern 7–25 år ges ett deltagarstöd på som mest 7,86 kronor kronor. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per SF-idrott och veckodag. Beloppet är högre vid deltagarens två första aktiviteter under en vecka för att därefter trappas ned.

 • För deltagare i åldern 7–9 år ges stöd för max tre aktiviteter per idrott och kalendervecka.
 • För deltagare 10–25 år ges stöd för upp till fem aktiviteter per idrott och kalendervecka.
 • För deltagare med funktionsnedsättning 26 år och äldre gäller samma som för deltagare 10–25 år.
 • Deltagarstöd ges även för ledare 13–25 år och för dessa gäller samma villkor som för deltagare 10–25 år.

Deltagarstödet varierar därmed enligt följande trappa:

Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Aktivitet 5 Aktivitet 6
7–9 år 7,86 kr 7,86 kr 5,24 kr
10–25 år 7,86 kr 7,86 kr 5,24 kr 2,62 kr 2,62 kr

Information hämtat från www.rf.se (2021) den 13/12-2021. https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/lok-stodetforandras1januari2022/

Det här är LOK-stödet

Statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, är ett bidrag som stödjer idrottsföreningars verksamhet för ungdomar i åldern 7-25 år. Bidraget beräknas på antal aktivitetstillfällen, antal deltagare och antal ledare under en period. Ni registrerar dessa och rapporterar sedan ansökan till Riksidrottsförbundet(RF) via IdrottOnline.

Föreningen ska vara ansluten till ett Specialidrottsförbund, till exempel Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Samtliga föreskrifter för att ha rätt till LOK-stödet finns samlade på Riksidrottsförbundets hemsida.

Regler i korthet

Aktiviteten ska vara ledarledd, av en person som är medlem i någon RF-ansluten förening. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

Aktiviteten ska pågå i minst 60 minuter med en gemensam samling och avslutning.

Ni kan söka stöd för minst 3, utöver ledaren, och maximalt 30 personer på ett och samma pass. Deltagare får endast LOK-registreras i en gruppaktivitet per idrott och veckodag.

Ni kan söka LOK-stöd för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Succesivt ju fler aktivitetstillfällen en deltagare är med på under en vecka, desto mindre bidrag få ni som förening per tillfälle. Max bidrag får ni för tillfälle 1 och två 2. Efter tillfälle nr. 5 får föreningen inte något extra bidrag för den deltagaren och veckan.

Deltagaren ska vara medlem i den förening som bedriver aktiviteten, med undantag för viss prova på-verksamhet för att locka nya medlemmar.

Ansök om LOK-stöd

Om man närvaroregistrerar aktiviteter online förs dessa sedan över automatiskt till ansökan – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att även om man har närvaroregistrerat sina aktiviteter via IdrottOnline så måste föreningen också öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den.

Behörig att skicka in ansökan
De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Utbetalning
Utbetalning kan endast göras till din förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto. Riksidrottsförbundet kontrollerar att angivet giro står tecknat i föreningens namn så som det anges i vårt föreningsregister.

Ansökningsdatum

Ansök för höstens aktiviteter senast: 25 februari
Ansök för vårens aktiviteter senast: 25 augusti

Kom igång med LOK-stödet

Via IdrottOnline är det enkelt att digitalt närvaroregistrera dina medlemmar. Du kan direkt via bl.a. IdrottOnline app se föreningens alla LOK-stödsaktiviteter, lägga upp nya aktiviteter och knyta både befintliga och nya medlemmar till de olika aktiviteterna.

Vid varje enskilt träningstillfälle är det enkelt att markera vilka medlemmar som deltagit och vilka som inte kom. Allt uppdateras därefter direkt i IdrottOnline. Ansökan som man skickar in till Riksidrottsförbundet är samanställd så även om din förening utövar mer än en idrott så behöver man endast fylla i ett formulär.

 • Funktioner
 • Skapa aktiviteter – koppla till grupper och kalendrar
 • Närvaroregistrering via webb eller app
 • Digital ansökan med elektroniskt närvarokort
 • Historik – se tidigare ansökningar
 • Kommunfil – för kommunal bidragsansökan
 • Statistik

Närvarorapportering kan enkelt göras via datorn, surfplatta eller mobilen, på föreningens hemsida eller i IdrottOnline-appen.

Kommunalt LOK-stöd

Tips! Det finns också liknande bidrag på kommunal nivå att söka. Ta kontakt med ert lokala Distriktsidrottsförbund för information, kontaktuppgifter finns i vänsterspalten på svensk Idrotts hemsida.

Vet du inte vilket distriktsförbund just din förening tillhör, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er! Kontaktuppgifter till SAIF:s kansli hittar du här.

Relaterade dokument

Inga dokument

Relaterade sidor

RF:s info om LOK-stöd
Kontakt till lokalt Distriktsidrottsförbund

Vid frågor

Kontakta Maja Andersson
Telefon:010 – 476 54 92
E-post
: maja.andersson@saif.se

Meny