Har er förening en idé på hur ni vill utveckla er förening eller kanske anpassa er verksamhet nu under pandemitider? Då är det hög tid att börja fundera på projektstöd. Från och med 1 maj och en månad framåt är det återigen dags för ansökan till er förening.

Projektstöd, tidigare kallet idrottslyftet, är ett ekonomiskt stöd som kan ansökas av föreningar som är medlemmar i Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Stödet riktar in sig på barn- och ungdomsidrotten där syftet är att föreningar ska kunna utveckla sin verksamhet.

Sedan stödet gjordes om 2019 har det kommit nya riktlinjer och under perioden 2020–2021 är det tre områden som idrottsföreningar kan söka projektstöd för: 

  1. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  2. Utbildade aktivitetsledare 
  3. Idrottssvaga områden (ansökan kan enbart göras via RF/SISU distriktsidrottsförbund)  

För att göra det enkelt att ta del av stöd och för att studentidrotten ska utvecklas i linje med vår strategi, samt i linje med vad svensk idrott som helhet strävar efter har vi tagit fram ett antal färdiga projekt.

Ansökningarna ska i huvudsak rikta sig till studenter på postgymnasial nivå upp till 25 år.  

1. Utbildning & mötesplatser

Vi vill sträva mot att varje studentidrottsförening ska erbjuda en verksamhet som är inbjudande för alla oavsett egna förutsättningar, där varje medlem och ledare är en förebild. Vi är nyfikna på varandra och ser olikheter som en styrka. Studentidrottens ledarskap är inkluderande, gränssättande och stöttande, vilket inkluderar både idrottsspecifika kunskaper, bemötande och kunskaper om skadeförebyggande eller skadehantering – allt detta kan främjas genom utbildning.

Belopp: 1 000 kronor – 30 000 kronor. 
Beloppet ska gå till: Kostnad för utbildning av aktivitetsledare och övriga kostnader kring erfarenhetsutbyte.
Exempel: ledarskapsutbildning, tränarutbildning inom olika idrotter, idrottsskadeutbildning, hjärt- och lungräddning, medlemsdagar och erfarenhetsutbyte mellan föreningar.  

2. Börja träna/tävla – ”sänka trösklar”

Studentidrotten har en stor möjlighet till återrekrytering av studenter till en aktiv livsstil liksom till nyrekrytering av personer som tidigare inte varit i kontakt med idrottsrörelsen. Som student kan man prova en ny idrott eller återuppta en idrott som man tidigare hållit på med, men nu på en annan ambitionsnivå. Det övergripande målet med detta projekt är att kunna erbjuda aktiviteter för fler medlemmar hos er. Detta paket syftar till att sänka trösklarna så att fler får chansen att delta oavsett tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet oavsett om det är träning eller breddtävlingar.

Belopp: 1 000 kronor – 40 000 kronor.
Beloppet kan gå till: Ledare som leder nybörjarträningarna eller breddtävlingar, hallhyra för nystartad aktivitet, anpassning av idrottsytor och utrustning till nystartad aktivitet, samarbete med andra idrottsföreningar, särskilda satsningar mot fysiskt inaktiva studenter, samverkan med till exempel studenthälsan och studentkåren samt marknadsföring av föreningens aktiviteter såsom en berättande film.  

Exempel: Nybörjarträningar i olika idrotter och särskilda intropass för de som är helt nya. Det kan också vara riktade satsningar mot vissa målgrupper såsom studenter på ett visst program,för att få en jämnare könsbalans i föreningen eller för fysiskt inaktiva studenter som får extra stöd. Dessa grupper behöver då exempelvis träningstider i en idrottshall, några fotbollar och västar samt en beachflagga i marknadsföringssyfte för att rekrytera nya spelare. 

3. En trygg och välkomnande förening

Utveckla föreningsmiljö så fler väljer att idrotta i er förening. Om föreningen behöver jobba med eller ta fram en ny värdegrund, få en bättre delaktighet från era medlemmar eller kanske upplever ni tuffa tag på någon av föreningens aktiviteter som ni därför behöver jobba extra med. En öppen och trygg verksamhet gör att fler söker sig till föreningen och gemenskapen. 

Vi premierar projekt där föreningen samarbetar med sin SISU-konsulent processinriktat.  

Belopp: 1000 – 20 000 kronor.
Beloppet kan gå till:  Arvode till utbildare/föreläsare, start av arbetsgrupper, marknadsföring/trycksaker, kost & logi, lokalhyra 

Exempel: Styrelsen upplever att det finns en större potential i föreningens utveckling om man lyckas få fler att engagera sig för olika frågor för föreningen. Att starta nya arbetsgrupper ser styrelsen som viktigt och då behöver de engagerade ett bra introduktion kring föreningen och dess arbete. Kanske vill styrelsen också då arbeta igenom föreningens värdegrund eller passa på att stärka föreningens ledare som i sitt ledarskap möter olika situationer som de behöver hantera på någon av föreningens aktiviteter.  

Har ni funderingar på ett projekt, tveka aldrig på att ta kontakt med oss innan ni skickar in ansökan för att testa er idé, vi hjälper er gärna!

Läs mer om hur ni ansöker här!

 

Meny