Vision och verksamhetsidé

Om oss

Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) är studentidrottens paraplyorganisation och en del av svensk idrott. SAIF är till för dig som studerar på högskola, universitet eller folkhögskola och vill aktivera dig med fysisk aktivitet. Alla är välkomna oavsett ambitionsnivå där glädje och gemenskap står i fokus. Förbundet har en bred verksamhet inom olika områden, och finns som resurs för såväl våra medlemsföreningar som för enskilda studentidrottare.

Fakta:

  • Ca 60 000 medlemmar
  • Cirka 100 medlemsföreningar vid universitet, högskolor och folkhögskolor
  • 50 olika idrotter

Vår vision, verksamhetsidé och värdegrund

Vision

Vår vision är att svensk studentidrott ska vara det självklara valet för studenter som idrottar och att alla studenter ska kunna idrotta på sin ambitionsnivå. För att uppnå detta arbetar vi för att stärka studentidrottsföreningar på landets lärosäten, öka andelen fysiskt aktiva studenter, främja kombinationen av elitidrott och studier, skapa framgångsrika samarbeten och en långsiktig, stabil finansiering.

”Tillsammans skapar aktiva studenter glädje, gemenskap, lärande och minnen för livet.”

Verksamhetsidé
Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten. Det är verksamhetsidén som är utgångspunkten i vårt dagliga arbete i styrelser, kommittéer, för ledare och för anställda. Vi vill aktivera studenter på olika sätt genom träning och tävling.

”Svensk studentidrott ska inspirera och skapa förutsättningar för studenter att träna och tävla på sin ambitionsnivå.”

Värdegrund

Värdegrunden beskriver de värden vi vill ska genomsyra studentidrotten. SAIF har ställt sig bakom den av RF beslutade värdegrunden. Vi ser i sig inte att vi i dagsläget behöver definiera oss på ett annat sätt än vad Riksidrottsförbundet har som värdegrund som presenteras nedan.

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Studentidrotten internationellt

Internationella frågor är en viktig del av verksamheten inom Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Hur förbundet ska agera internationellt bestäms av styrelsen utifrån de beslut som tagits på förbundsmötet. Innan frågorna kommer upp på styrelsenivå förbereds de av den internationella kommittén. Sveriges Akademiska Idrottsförbund är för tillfället medlem i tre internationella organisationer: FISU, EUSA och NAIF.

Här följer en kort presentation av dessa organisationer.

FISU
FISU är det internationella studentidrottsförbundet. Förbundet grundades 1949 och har sedan 1959 arrangerat idrottstävlingar som kallas Universiader. Universiader (det finns både en sommar- och en vintervariant) arrangeras ojämna år och samlar flera tusen deltagare. Kvalitén på tävlingarna är mycket hög och Universiaderna är studentidrottens motsvarighet till de olympiska spelen. FISU arrangerar också Student-VM i ett antal olika idrotter och försöker även utveckla forskningen kring studentidrott genom att vid Sommaruniversiaderna arrangera en forskningskonferens. Jämna år arrangeras FISU Forum, som är en konferens där ledare och aktiva samlas för att diskutera aktuella frågor inom studentidrotten. Mer information om FISU finns på här.

EUSA
EUSA är det europeiska studentidrottsförbundet. Förbundet grundades 1999 och arrangerar, precis som FISU, såväl tävlingar som konferenser. Till skillnad från FISU så riktar sig det mesta av EUSA:s verksamhet mot enskilda universitet. Exempelvis är det universitetslag som deltar i Student-EM (EUC), till skillnad från studentlandslag i Student-VM och Universiader. EUSA arrangerar vartannat år en konferens vid namn EUSA Symposium. Ämnet för symposiet varierar från år till år. Mer information om EUSA finns här.

NAIF
NAIF är det nordiska studentidrottsförbundet. Sveriges Akademiska Idrottsförbund samarbetar även med de övriga nordiska länderna utanför NAIF:s regi.


Framgångar internationellt
Sveriges Akademiska Idrottsförbund har en lång tradition av att agera idrottspolitiskt inom den internationella studentidrottsvärlden. Förbundet har med framgång drivit frågor kring jämställdhet, demokrati och breddidrott, främst inom FISU.

Det bör nämnas att Sveriges Akademiska Idrottsförbund var det förbund som såg till att FISU började uppmärksamma att all studentidrott inte är elitidrott och att vi var det förbund som drev frågan om att alla grenar i Universiaderna skulle ha både en herrklass och en damklass. Förbundet har också sett till att klassiska svenska studentidrotter som innebandy och orientering kommit in i tävlingskalendern hos FISU.

Vårt påverkansarbete

Svensk studentidrott belyser bland annat ämnet psykisk hälsa bland studenter. Vi bryr oss om att alla studenter ska få möjlighet till rörelseglädje, oavsett ambitionsnivå eftersom det är vetenskapligt bevisat att fysisk aktivitet påverkar studenters hälsa positivt. Att studenter rör på sig är en investering för hela samhället och framtiden!

Mer om rörelse och psykisk hälsa:
Varannan student i Sverige, lider av psykisk ohälsa. En relativt ny studie (2018) konstaterar att fysisk aktivitet inte bara kan minska risken för depression i dag, utan har även en skyddande effekt för framtiden.

Varannan student, främst kvinnor, uppger att de har besvär med någon form av psykisk ohälsa, så som stress, ängslan, oro eller ångest. Andra undersökningar har visat att psykisk ohälsa på lång sikt kan leda till sämre studieresultat, sämre yrkesberedskap, mindre engagemang och minskad professionalitet i yrket. Samtidigt visar forskning att fysisk aktivitet är en effektiv metod för att främja hälsa och kognitiva förmågor.

Detta gör studentidrott, högskolor och universitet till en viktig arena för insatser som främjar psykisk hälsa, i detta fall genom att öka möjligheter för studenter att röra på sig. En investering för våra studenter i dag, och för  framtiden.

Arbetet fortsätter och här kan du läsa mer om du vill fördjupa dig i ämnet:

Studenter som rör sig mår bättre och presterar bättre – brittisk studie.

Folkhälsomyndighetens publikation om psykisk ohälsa bland studenter – publicerad 6 september 2018.

Lärosäteskartläggning

Hösten 2019 inledde Sveriges Akademiska Idrottsförbund ett arbete där man kartlade lärosäten runt om i Sverige och deras arbete för i främjande av fysisk aktivitet. I oktober 2020 kunde SAIF för första gången presentera kartläggningen. Över 30 lärosäten deltog i rapporten där de fick svara på en wenenkät, komplettetat med data om helårsstudenter hämtad från UKÅ (Universitetskanslerämbetet).

I rapporten återfinns flera intressanta siffror, bland annat konstaterades det att cirka hälften av alla lärosäten på något sätt uppmuntrar till en aktiv vardag och att cirka 10% av lärosätena inte vidtar några åtgärder för att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Hela lärosäteskartläggningen finns nu att ta del av i vår dokumentbank eller via länken nedan.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Historik

Sveriges Akademiska Idrottsförbund har arbetat för svensk studentidrott sedan 1913. Med över 100 år långa historia i ryggen har förbundet samlat på sig bred erfarenhet och insikter som förvaltas för att utveckla och förbättra studentidrotten ytterligare. 

Relaterade dokument

För stunden inga

Relaterade sidor

För stunden inga

Vid frågor

Kontakta Anette Löhnn
Telefon:
010 – 459 03 10
E-post: gs@saif.se

Meny