2

Strategi 2026

Bakgrund till strategin

Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) finns till för alla som studerar på universitet, högskola eller folkhögskola och gillar idrott och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och studentidrott är ett hälsosamt komplement och alternativ till de aktiviteter som både nya och gamla studenter ofta erbjuds på campus. Studentidrotten spelar en viktig roll med sin unika möjlighet att få studenter fysiskt aktiva, oavsett om de varit aktiva eller engagerade i idrottsrörelsen tidigare. Idag engagerar studentidrotten i Sverige drygt 60 000 medlemmar i cirka 100 föreningar vars breda verksamhet omfattar över 50 olika idrotter. SAIF har tidigare haft en strategi som sträckt sig från 2016-2020. Det var nu dags för en ny strategi som sträcker sig från 2020-2026.

Studentidrotten idag

För att kunna lägga en strategi för hela studentidrotten så måste det finnas en kännedom om hela rörelsen. Mycket tid under 2019 och 2020 har gått åt till att involvera föreningarna och låta föreningarna komma in med viktiga synpunkter för att göra avtryck och känna delaktighet och ägandeskap. Det har genomförts intervjuer, workshops, mycket dialog under studentidrottsforum, samlats information genom föreningsenkäten, genomförts två olika remissomgångar samt presenterats och diskuterats i chefs- och kanslinätverken. Vi har erhållit mycket information på olika sätt och om vi sammanfattar denna information så har vi noterat nedanstående fyra punkter.

Samarbeten som potential

Många i vår rörelse ser samarbete med andra organisationer som en möjlighet. Framförallt tillsammans med de lokala lärosätena, studentorganisationer, akademiska hus och andra idrottsorganisationer nämns ofta.

Långsiktighet som förutsättning och utmaning

För att kunna bli starkare måste vi tillsammans börja tänka mer långsiktigt. Inom SAIF har vi identifierat en utmaning i föreningarnas organisationer med ett allt för kortsiktigt engagemang. Detta är genomgående och framträder i olika situationer, exempelvis i relationer med olika samarbetspartners.

Hur skapas förutsättningar för en större studentidrott

Möjligheter att få tillgång till idrottsytor som är tillgängliga för studenter att utöva idrotter på är fundamentalt och här finns en förbättringspotential som vi måste arbeta med tillsammans. Många föreningar ger uttryck för att de vill hitta lösningar för att kunna värva nya medlemmar bland de som idag är fysiskt inaktiva. Samtidigt finns en risk att vissa verksamheter, framförallt bollsport blir exkluderande för vissa grupper.

Hur blir vi fler?

Föreningarna ser rekrytering som en viktig sak att jobba med, och vissa upplever att de idag är dåliga på det. Många tror att det finns potential utbytesstudenter som nya medlemmar till studentidrottsrörelsen. Vi behöver jobba med att värva medlemmar mer brett.

Syfte med strategin

Allt hänger ihop. En strategisk plan betyder väldigt lite om den inte sätts i ett sammanhang. Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten. Värdegrunden beskriver de värden som vi vill ska genomsyra ledarskapet inom studentidrotten. Visionen ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå.

Den önskade målbilden 2026 tillsammans med de tre förflyttningarna, som går att läsa om i strategin, förutsätter ett långsiktigt och gemensamt arbete inom studentidrotten och innefattar så väl föreningar som förbund. Tillsammans skapar vi förutsättningar att infria Strategi 2026.

Under förbundsårsmötet 2020 klubbades Strategi 2026 igenom. Den önskade målbilden och de tre förflyttningarna kan ni läsa i sin helhet via dokumentbanken eller genom att klicka den här länken.

Strategi 2026

Relaterade dokument

För stunden inga

Relaterade sidor

För stunden inga

Vid frågor

Kontakta Anette Löhnn
Telefon: 010 – 459 03 10
E-post
: gs@saif.se

Meny