Att avsluta en förening

Det kan finnas många anledningar till att en förening måste läggas ned, där de främsta handlar om att en förening ska sammanslutas till en annan eller att engagemanget kring föreningen på lärosätet sinar. Hurusom så är det viktigt för ansvarig styrelse att se till att föreningen juridiskt sett blir korrekt upplöst och avskrivs från skatteverket samt andra organisation man är medlem i – exempelvis Sveriges Akademiska Idrottsförbund.

För att underlätta för er i denna slutprocess så kommer nedan en guide med steg för steg.
Behöver ni hjälp eller undrar någon kan ni alltid höra av er till vår föreningskonsulent.

Steg-för-steg-guide

  1. Kolla upp alla avtal, åtagande, skulder och tillgångar som idrottsföreningen har.
  2. Kalla till ett årsmöte enligt föreningens stadgar, tänk på att ni i kallelsen skriver att frågan om föreningens nedläggning ska tas upp.
   • Formalia är viktig i alla möten men här blir det extra viktigt, så se till att det finns en röstlängd, se till att de som röstar är röstberättigade enligt era stadgar och så vidare så att ingen kan klaga på beslutet. Det finns tre saker ni behöver besluta om gällande nedläggningen:
    • Fråga om att idrottsförening ska läggas ned.
    • Vid bifall – val av företrädare (likvidatorer) att sköta upplösningen av föreningen (ofta styrelsen eller en person i styrelsen).
    • Vid bifall – bestämma vilket idrottsfrämjande ändamål ska föreningens tillgångar användas till
   • Tänk på att det ska framgå av årsmötets protokoll vem som är likvidator och att den fortsättningsvis företräder föreningen (”idrottsförening i likvidation”) i alla avseenden. Om det är flera som sköter likvidationen tänk då på hur ni skriver gällande vem som har rätt att vara firmatecknare, ska det vara alla eller ett vissa personer eller visst antal.
  1. Om beslutet går igenom ska likvidatorerna genomföra det. Likvidatorn har ett ansvar för bokföring och redovisning. Arbetet bör ske i nära samarbete med revisorerna för föreningen
  2. Sen ska årsmötets protokoll, revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning skickas till SAIF.
  3. Har föreningen några skulder så betala dem och har föreningen några ingångna avtal så säger ni upp dem.
  4. Skulle föreningen vara arbetsgivare eller har momsregistrering och F-skatt så ta kontakt med skatteverket!
  5. Se till att föreningen inte har några fler avgifter att betala.
  6. Nu borde det inte finnas några tillgångar, skulder eller avtal som berör idrottsförening, den juridiska personen kan upphöra. Då behöver ni avregistrera organisationsnumret hos skatteverket. Läs på deras hemsida
  7. Likvidatorn ska skriva en slutredovisning som innehåller en förvaltningsberättelse (beskrivning av vad som gjorts) samt redovisningshandlingar för likvidationsperioden. Även om den blir kort så ska man kunna se vad likvidatorn har gjort.
  8. När detta är klart så kallar de flesta föreningar som lägger ner sin verksamhet till ett nytt möte där alla medlemmar kan ta del av likvidatorns slutredovisning – detta steg är frivilligt
  9. Nu borde det vara klart och föreningen är nedlagd

Meny