I början av oktober kom beskedet från Mistra och Mittuniversitetet att forskningsprogrammet ”Sport and Outdoor Mistra Towards Sustainable Sport and Outdoor Recreation” har beviljats stöd under fyra år. Ett projekt som Sveriges Akademiska Idrottsförbund kommer vara delaktig i.

Forskningsprogrammet kommer att fokusera på olika aspekter av idrott och friluftsliv, som transporter och mobilitet, mark- och vattenanvändning, material och utrustning, samt event. Inom programmet ryms ett historiskt perspektiv, och en fokus på förändring av praktiker, produkter, förvaltning och styrning. Målet är att vidareutveckla kunskapen om och förståelsen för hållbarhet i relation till idrott och friluftsliv och bidra till minskad negativ miljöpåverkan. 

Bakom det programförslag som Mistra beviljat står ett forskningskonsortium, som förutom Mittuniversitetet, inkluderar Kungliga Tekniska högskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Chalmers tekniska högskola, Malmö universitet och Stockholms universitet samt ett antal relevanta aktörer inom idrott och friluftsliv. Sveriges Akademiska Idrottsförbund är en av de relevanta aktörer som ska delta i programmet.

Vad är Sveriges Akademiska Idrottsförbunds roll i projektet?
Sveriges Akademiska Idrottsförbund är alltså en av många partners. Medverkan i programmet ger goda möjligheter att bygga framgångsrika samarbeten med både lärosäte, myndigheter och andra ideella organisationer. Friluftsliv bedrivs i många studentidrottsföreningar och därför är det extra relevant för svensk studentidrott att vara med i denna studie.

Sveriges Akademiska Idrottsförbund kommer att bidra till programmet genom medverkan inom en eller flera av följande aktiviteter med motsvarande totalt 60 timmar per år:

• Referensgrupp
• Samverkan för att jobba fram relevanta frågeställningar i forskningen
• Workshops med fokus på specifika delar i programmet
• Dialog via konferenser, webbsändningar, sociala medier mm
• Scenarioarbete och/eller innovationsarbete
• Bidra till insamling av data
• Utvecklingsarbete tillsammans med forskare

Vad är MISTRA? MISTRA är Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Mistras forskning ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet med målet att skapa en god livsmiljö för alla. De investeringar Mistra gör ska även bidra till att företag, offentliga aktörer och användare kan utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som möter samhället miljöutmaningar. Samtidigt ska satsningar stärka svensk konkurrenskraft.

Mer om projektet ”Towards Sustainable Sport and Outdoor Recreation”

Meny