Det finns många goda idéer om hur den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar mellan åldrarna 7-25 år i våra idrottsföreningar kan utvecklas. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För idrottsföreningar är det möjligt att få stöd och hjälp från såväl oss på SAIF som av det distriktsförbund finns nära alla idrottsföreningar.

Syftet med Idrottslyftet

Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Idrottslyftet är en fantastisk möjlighet för föreningen att utveckla både verksamheten och locka mer och fler att vara fysiskt aktiva hos er. Så låt kreativiteten flöda och gör verklighet av era drömmar.

Vad kan ni söka bidrag för?

Idrottslyftsmedel ges till projekt som utvecklar studentidrotten. Din studentidrottsförening kan söka bidrag för till exempel utbildning av ledare, rekryteringsarbete, utveckling av nya träningsformer eller annat som utvecklar er förening.

 • För att söka Idrottslyftetkrävs:
 • ​Att ni har betalat medlemsavgift till Sveriges Akademiska Idrottsförbund.
 • Att ni har ett eget bank- eller plusgiro i föreningens namn.
 • Att ni söker LOK-stöd för föreningsaktiviteter.
 • Att ni har lagt in era medlemmar i IdrottOnline.
 • Att ni åtar er att följa de riktlinjer/krav som ställs på er vid beviljat Idrottslyftsbidrag.

Så ansöker ni

Ni ansöker via föreningens sida på IdrottOnline. Här kan du läsa mer om IdrottOnline.

 1. Logga in på
 2. Klicka på ”Idrottsmedel”.
 3. Följ anvisningarna.
 • Fyll i samtliga fält! Det är viktigt att niså konkret som möjligt uppger vad ni planerar att gö
 • Välj ett av de fem olika projektpaketen och var tydliga med hur ni uppfyller kriterierna för dessa. Se projektpaketen ovan.
 • Syftet ska vara tydligt.Vad vill ni uppnå med projektet?
 • Målen ska varamätbara, t.ex. vi planerar att locka 75 nya studenter till vår förening, vi planerar en utbildning för 15 personer.
 • Genomförande ska beskrivas konkret med hur, vad och när ni planerar era insatser.
 • Budgeten ska vara tydligt specificerad med både intäkter och kostnader. Vid större projekt bifoga gärna en excelfil.

Tips vid ansökan 

 • Ansökan för projektet måste skickas in innan projektet startar. Rekommenderat ärminst en månad innan projektstart. Stöd ges inte till redan genomförda projekt.
 • Ansökan skickas in via föreningensIdrottOnline-sida. Det är viktigt att samtliga fält fylls i. Uppge också så konkret som möjligt vad ni planerar att göra. Målen bör vara mätbara, t.ex. vi planerar att locka 75 nya studenter till vår förening, vi planerar en utbildning för 15 personer, osv.
 • Föreningen börgå in med en egeninsats ekonomiskt.
 • Ansökankan endast skickas in av den person som har rollen som ordförande, kassör och/eller Idrottsmedel firmatecknare i IdrottOnline.

Bedömning av projekt

Bedömningsgruppen för Idrottslyftet består av fyra personer. Vi följer Riksidrottsförbundets riktlinjer gällande Idrottslyftet samt Idrottslyftets ABC som är en mall för hur vi som specialidrottsförbund ska bedöma alla ansökningar. Sveriges Akademiska Idrottsförbund har även egna riktlinjer för att bedöma Idrottslyft för att utveckla studentidrottsverksamheten i Sverige. Utöver dessa riktlinjer har vi restriktioner kring jäv.

Nyheter

Meny