Projektstöd

Ekonomi

Här har vi samlat allt ni behöver veta om de ekonomiska stöd som finns att söka för projekt och satsningar.

Under 2022 så kallar vi det specifikt för Projektstöd – Återstart då det i år främst handlar om att kickstarta vår verksamhet igen efter de hårda och långa restriktionerna efter Covid-19-pandemins framfart.

Färdiga projektpaket att söka stöd för

Projektstöd Förening kan sökas av medlemsförening till Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Under perioden 2020–2021 är det tre områden som idrottsföreningar kan söka projektstöd för: 

 • Område 1 – Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • Område 2 – Utbildade aktivitetsledare 
 • Område 3- Idrottssvaga områden (ansökan kan enbart göras via RF/SISU distriktsidrottsförbund)  

Vi har tagit fram olika projektpaket för att göra det enkelt att ta del av stöd och för att studentidrotten ska utvecklas i linje med vår strategsamt i linje med vad svensk idrott som helhet strävar efter  föreningar ska kunna växa och bli fler medlemmar och att få fler att trivas och vilja vara fysiskt aktiva inom föreningsidrotten.  

Ansökningarna ska i huvudsak rikta sig till studenter på postgymnasial nivå upp till 25 år.  

1. Utbildning & mötesplatser

Vi vill sträva mot att varjestudentidrottsförening ska erbjuda en verksamhet som är inbjudande för alla oavsett egna förutsättningar,där varje medlem och ledare är en förebild.Vi är nyfikna på varandra och ser olikheter som en styrka. Studentidrottens ledarskap är inkluderande, gränssättande och stöttande,vilket inkluderar både idrottsspecifika kunskaper, bemötandeoch kunskaper om skadeförebyggande eller skadehantering – allt detta kan främjas genomutbildning.

Belopp: 1 000 kronor – 30 000 kronor. 
Beloppet ska gå till: Kostnad för utbildning av aktivitetsledare och övriga kostnader kring erfarenhetsutbyte.
Exempel: ledarskapsutbildning, tränarutbildning inom olika idrotter, idrottsskadeutbildning, hjärt- och lungräddning, medlemsdagar och erfarenhetsutbyte mellan föreningar.  

2. Börja träna/tävla – ”sänka trösklar”

Studentidrotten har en stor möjlighet till återrekrytering av studenter till en aktiv livsstil liksom till nyrekrytering av personer som tidigare inte varit i kontakt med idrottsrörelsen. Som student kan man prova en ny idrott eller återuppta en idrott som man tidigare hållit på med, men nu på en annan ambitionsnivå. Det övergripande målet med detta projekt är att kunna erbjuda aktiviteter för fler medlemmar hos er. Detta paket syftar till att sänka trösklarna så att fler får chansen att delta oavsett tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet oavsett om det är träning eller breddtävlingar.

Belopp: 1 000 kronor – 40 000 kronor.
Beloppet kan gå till: Ledare som leder nybörjarträningarna eller breddtävlingar, hallhyra för nystartad aktivitet, anpassning av idrottsytor och utrustning till nystartad aktivitet, samarbete med andra idrottsföreningar, särskilda satsningar mot fysiskt inaktiva studenter, samverkan med till exempel studenthälsan och studentkåren samt marknadsföring av föreningens aktiviteter såsom en berättande film 

Exempel: Nybörjarträningar i olika idrotter och särskilda intropass för de som är helt nya. Det kan också vara riktade satsningar mot vissa målgrupper såsom studenter på ett visst program,för att få en jämnare könsbalans i föreningen eller för fysiskt inaktiva studenter som får extra stöd. Dessa grupper behöver då exempelvis träningstider i en idrottshall, några fotbollar och västar samt en beachflagga i marknadsföringssyfte för att rekrytera nya spelare. 

3. En trygg och välkomnande förening

Utveckla föreningsmiljö så fler väljer att idrotta i er förening. Om föreningen behöver jobba med eller ta fram en ny värdegrund, få en bättre delaktighet från era medlemmar eller kanske upplever ni tuffa tag på någon av föreningens aktiviteter som ni därför behöver jobba extra med. En öppen och trygg verksamhet gör att fler söker sig till föreningen och gemenskapen. 

Vi premierar projekt där föreningen samarbetar med sin SISU-konsulent processinriktat 

Belopp: 1000 – 20 000 kronor.
Beloppet kan gå till:  Arvode till utbildare/föreläsare, start av arbetsgrupper, marknadsföring/trycksaker, kost & logi, lokalhyra 

Exempel: Styrelsen upplever att det finns en större potential i föreningens utveckling om man lyckas få fler att engagera sig för olika frågor för föreningen. Att starta nya arbetsgrupper ser styrelsen som viktigt och då behöver de engagerade ett bra introduktion kring föreningen och dess arbete. Kanske vill styrelsen också då arbeta igenom föreningens värdegrund eller passa på att stärka föreningens ledare som i sitt ledarskap möter olika situationer som de behöver hantera på någon av föreningens aktiviteter.  

Har ni funderingar på ett projekt, tveka aldrig på att ta kontakt med oss innan ni skickar in ansökan för att testa er idé, vi hjälper er gärna! 

Så ansöker ni

”] Ni ansöker via föreningens sida på IdrottOnline. Här kan du läsa mer om IdrottOnline.

 1. Logga in på IdrottOnline.
 2. Klicka på ”Idrottsmedel”.
 3. Följ anvisningarna.
 • Fyll i samtliga fält. Det är viktigt att ni är så konkreta som möjligt när ni ska uppge vad ni planerar att göra.
 • Välj ett av de fyra olika projektpaketen och var tydliga med hur ni uppfyller kriterierna för dessa. Se projektpaketen ovan.
 • Syftet ska vara tydligt. Vad vill ni uppnå med projektet?
 • Målen ska vara mätbara, t.ex. vi planerar att locka 75 nya studenter till vår förening, vi planerar en utbildning för 15 personer.
 • Genomförande ska beskrivas konkret med hur, vad och när ni planerar era insatser.
 • Budgeten ska vara tydligt specificerad med både intäkter och kostnader. Vid större projekt bifoga gärna en Excel-fil.

Tips vid ansökan 

 • Ansökan för projektet måste skickas in innan projektet startar. Rekommenderat är minst en månad innan projektstart. Stöd ges inte till redan genomförda projekt.
 • Ansökan skickas in via föreningens IdrottOnline-sida. Det är viktigt att samtliga fält fylls i. Uppge också så konkret som möjligt vad ni planerar att göra. Målen bör vara mätbara, t.ex. ”vi planerar att locka 75 nya studenter till vår förening” eller ”vi planerar en utbildning för 15 personer”.
 • Föreningen bör gå in med en egeninsats ekonomiskt.
 • Ansökan kan endast skickas in av den person som har rollen som ordförande, kassör och/eller Idrottsmedel firmatecknare i IdrottOnline.

Deadline för ansökningar 2020/2021 är:

2020:
28 februari 
1 april 
1 juni  
1 oktober.

2021:

28 februari
1 april
1 juni
15 september
15 oktober
1 december

Möjligheten att skicka in ansökan öppnar en månad innan deadline.
E.G; är deadline 1 December så öppnar möjligheten att skicka in ansökan 1 november.

Besked om ges om avslag, komplettering eller beviljat stöd senast 2 veckor efter deadline.

Frågor kring Projektstöd
Kontakta Fredrik Ginsby 
fredrik.ginsby@saif.se
 

010- 476 54 94 

Bedömning av projekt

Bedömningsgruppen för Projektstöd Förening består av både styrelse och kanslipersonal. Vi följer Riksidrottsförbundets riktlinjer gällande Projektstöd Förening och gör en individuell bedömning av varje projekt. Utöver dessa riktlinjer har vi tydliga tillämpade anvisningar kring jäv.

Relaterade dokument

Inga dokument

Relaterade sidor

Coronaviruset och studentidrott
Ekonomiska Hjälpmedel
LOK-stödet

Vid frågor

Kontakta Fredrik Ginsby
Telefon: 010 – 476 54 94
E-post
fredrik.ginsby@saif.se

Meny