Coronaviruset och studentidrott

Driva förening

Studentidrotten fyller en väldigt viktig funktion när det kommer till välmående bland landets studenter. Pandemin har varit tuff för hela samhället och inte minst idrotten där föreningar under långa perioden fått pausa sin verksamhet. Studentidrotten har dock hela tiden hållit modet uppe och kommit med kreativa lösningar för att hålla sina medlemmar i rörelse. Det är vi på SAIF stolta över!

Nedan har vi sammanställt en lista över viktig information till Studentidrottens föreningar.

Information från Folkhälsomyndigheten

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns i på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Riksidrottsförbundet:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
 • Skjut eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna.

För att läsa rekommendationerna i sin helhet, klicka här!


Korttidspermittering

Det här är korttidspermittering
Korttidspermittering kan användas när organisationer drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.

Förslaget om korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete. Skillnaden är att subventioneringsgraden utökas kraftigt under 2020. Staten kommer stå för tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten.

Därför inför regeringen korttidspermittering
Många organisationer har drabbats hårt ekonomiskt till följd av utbrottet av coronaviruset. Syftet med stödet är att drabbade organisationer ska kunna behålla sin personal istället för att säga upp dem och på så sätt kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

För att läsa mer om detta, klicka här!

 

Sänkt arbetsgivaravgift

Syftet med nedsättningen är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset.

I och med de nya reglerna kommer företagen endast betala ålders­pen­sionsavgift på ersättning som ges ut under perio­den den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad med upp till 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär de nya reglerna att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

De nya reglerna är tillfälliga träder i kraft den 6 april 2020.

För att läsa mer om detta, klicka här!

 

Statens stöd om 500 miljoner till Idrotten

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Nu är de formella bitarna från regeringen på plats och stöd ska fördelas med syfte att rädda idrottsförbunds och idrottsföreningars fortsatta överlevnad.

 

Riksidrottsstyrelsen beslutade i går (16 april) om ramar och övergripande principer som blir grundstenarna för fördelning av stödet. Principerna är nödvändiga för att kunna säkerställa ett hållbart regelverk och tydliga riktlinjer för att hantera stödet.

Ta del av principerna nedan

 1. Gemensamt ansvarstagande för idrottsrörelsen som helhet ska genomsyra fördelningen av medlen.
  Idrottsrörelsen är ett av många samhällsområden som drabbas av coronakrisen. Det
  är angeläget att alla idrotter (förbund och föreningar) känner solidaritet med
  varandra och inser att full kompensation inte är möjligt. Det är viktigt att föreningar
  och förbund utifrån sin situation och efter förmåga bidrar till att lindra de
  ekonomiska konsekvenserna och gör rimliga bedömningar och äskanden i sina
  kompensationsansökningar.
 2. Det övergripande syftet med stödet är förbund och föreningars fortsatta överlevnad.
  Utgångspunkten i det ekonomiska stödet måste vara att i så stor utsträckning som möjligt
  undvika konkurs för förbund och föreningar. Viss inskränkning i verksamhet kan
  tolereras under en tid, men stödet likt övriga krispaket från regeringen handlar om att
  värna om föreningslivets fortlevnad.
 3. Ekonomiskt stöd till verksamhet och evenemang för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten är prioriterat.
  I första hand handlar resurserna om att säkerställa att kostnader och förlorade
  intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar
  säkras först. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med
  idrottsanslaget. I andra hand bör verksamhet som genomförs där en kraftig majoritet
  av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten vara möjlig att
  kompensera.
 4. Ekonomiskt stöd till SF:s verksamhet och evenemang samt stöd till större utpekade föreningsdrivna evenemang hanteras samlat per SF medan stöd till IF hanteras separat. (kan komma att ändras).Tidsplan framåt
 • Information till specialidrottsförbund och idrottsföreningar om ansökningsprocessen fortsätter fram till slutet av april.
 • Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kommer att kunna ansöka om krisstöd för sin verksamhet från första maj.
 • Beredning av ansökningar kommer att inledas omedelbart därefter och pågå under maj och inledningen av juni.
 • Beslut om utbetalning av stöd till specialidrottsförbund och idrottsföreningar beräknas kunna fattas av Riksidrottsstyrelsen i mitten av juni.

Föreningens ansökan, klicka här för fullständiga riktlinjer

 

Projektstöd Förening - anpassa träning i Coronakrisen

Bibehålla verksamheten
Vi lever i mycket osäkra tider på grund av den pågående pandemin där hela samhället påverkas på ett eller annat sätt och idrotten är såklart inget undantag. Inom många sektorer försöker man snabbt ställa om utifrån det svåra läget och hitta innovativa lösningar för att hålla verksamheten igång. Detta behöver även idrotten göra och därför utvidgas nu möjligheten för IF att söka projektstöd. I stort sett dagligen kommer nya beslut och rekommendationer från myndigheter och beslutsfattare som påverkar idrotten och i många fall gör det svårt att bedriva verksamhet som vanligt. Syftet med detta stöd är att i största möjliga mån, men med respekt för de rekommendationer som finns, fortsätta med den dagliga idrottsverksamheten. Med andra ord att anpassa idrottsverksamhet till rådande omständigheter.

 

Målgrupp
Barn, ungdomar och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av Coronarestriktionerna.

Inriktning
Projektstödet ska användas så att föreningar, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten kopplade till Coronapandemin som berör idrottsrörelsen /eller som påverkar idrottsrörelsen gäller. Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. Både SF och distrikt har möjlighet att bevilja stöd för denna typ av insats.

Området är aktuellt till och med 31 december 2020.

Stödet söks via din förenings IdrottOnlinesida under “Idrottsmedel”.

Kontakta Fredrik Ginsby, Föreningskonsulent för mer information och om ni är intresserade att söka stödet. Det finns också pengar via distriktsförbunden som jag gärna hjälper till att botanisera i.
Mail: Fredrik.ginsby@saif.se

 

LOK-stödet under Coronakrisen

Regeringens förbud mot större evenemang och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för mindre evenemang kommer få betydande ekonomiska effekter för många föreningar. Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är en viktig grundplåt för många föreningar och beräknas utifrån antalet sammankomster som träningar och tävlingar och antalet deltagare på träningar/tävlingar/matcher.

Riksidrottsförbundet, som handlägger LOK-stödet, kan lämna det lugnande beskedet att LOK-stödet till idrottsföreningar inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Man tittar nu på ett system där föreningar inte ska få minskat LOK-stöd för minskad verksamhet på grund av Corona-krisen.

 

 

 

Meny