Återstartsstöd 2021/2022

Driva förening

Våra föreningar har drabbats på olika sätt och vi beskriver här tre olika kategorier av föreningar som har drabbats på olika sätt. Vi har erhållit 2500000kr av RF där det kan läsas mer om stödet här , och principerna för stödet finns redovisat längst ned på sidan.

Nedan har vi sammanställt en lista över viktig information kopplat till återstartsstöd.

Bakgrund

Våra största föreningar med stor verksamhet och många medlemmar, och i många fall anställd personal och anläggningar, har drabbats av omfattande medlemstapp, i flera fall runt 30%. Föreningarna har kunnat bedriva verksamhet med gym och gruppträning, men då under de kraftiga restriktioner som varit under Corona. Deras övriga verksamhet utöver denna gym- och gruppträning har i många fall legat helt nere och behöver stöttas för att få fart igen. Dessa föreningar har även i olika utsträckning också fått kompensationsstöd. De har i flera fall fått göra neddragningar av personal via omorganisationer på olika sätt. Föreningarna har i grunden starka organisationer som kan använda projektmedel på bra sätt för tillväxt.  

Nästa kategori av föreningar med speciell utmaning är de som vi kallar multisportföreningar. De har ingen anställd personal och bedriver i vanliga fall minst 4 idrotter, i flera fall över 10 i idrotter. De har en relativt stark organisation med mycket historia och gedigen överlämning. Med anledning av Corona så har föreningarna enbart kunnat bedriva enstaka verksamhet i mindre omfattning, många ideella organisationsledare har tappats och verksamhetsgrenar har dött ut.  

Den tredje typen av kategori är representerar resten av våra föreningar, ca 80st, där verksamheten i de flesta fall helt har legat nere. Viktigt att ha med sig i analysen av dessa föreningar är att de flesta studenter engagerar sig i 1-2 år i sina studentidrottsföreningar. Det korta engagemanget innebär att det finns personer som blivit valda, inte har haft någon verksamhet och nu ska lämna över till någon annan, som i vanliga fall skulle hittats under verksamhet under året. Här ser förbundet en stor risk för föreningsdöd om vi inte hjälper föreningarna aktivt att hitta aktivitets- och organisationsledare för att återuppta sin verksamhet.

Hur vill vi stötta våra föreningar?

De största föreningarna 

Detta stöd kommer att bygga på att föreningarna får pengar själva att använda när de har gett oss en plan för hur beviljade medel ska underlätta återrekrytering och rekrytering för att nå minst samma nivå som föreningarna var på innan. Vår bedömning är att det är 7 föreningar som ligger inom denna kategori. Kategorin kan även delas upp i två då de tre största föreningarna är i en helt annan storlek och har en annan organisation än de mindre. Vi kommer att bjuda in till separata digitala möten med föreningarna där vi för dialog om bästa nyttjandet av resurserna.  

Multisportföreningarna 

Dessa föreningar har en stor potential att få tillbaka sina medlemmar om de delvis får stöttning av tjänstemannakraft på förbundet, samt delvis får resurser från förbundet att hantera genom återstartsstöd. Vår bedömning är att det är upp till 15 föreningar som ligger inom denna kategori.  

De minsta föreningarna 

I dessa oftast mindre föreningar är det inte ekonomiska utmaningar, det handlar om att få i gång ett ideellt driv och engagemang. Redan innan pandemin var inte drivkraften att växa något som var prioritet ett, det handlar mycket om att våra den verksamhet som man har. Här är då fokus att med utökad kontaktyta till föreningsutvecklare, återstarta tidigare verksamhet och i nystartsanda få hjälp att skapa mer. 

Återstartsstödets innehåll

Personal och utökade kanslikostnader 

Kostnaden bygger på att förstärka föreningskonsulentrollen på centrala kansliet med 125% begränsat under ett år. Syftet är som beskrivet tidigare i dokumentet med aktivering och återaktivering av våra minsta föreningar. Tjänsterna kommer att kopplas till vår befintliga strategi, och kan medföra att vi kan förstärka fler aktiviteter för att hjälpa våra föreningar att rekrytera och återrekrytera. En närmare beskrivning av tjänsterna finns i dokumentet ”kansliets prioritetslista ht 2021 – med återstartsstöd”.  

Återstartsstöd, fasta projektstöd  

De fasta projektidéerna ska sträva mot att göra det enkelt för föreningar att ta del av medel. Föreningens idé ska ha syftet att skapa en känsla om att föreningen återstartar och skapa engagemang kring föreningen antingen internt i styrelse/arbetsgrupper eller mot medlemmar. Er idé måste sträva mot att nå målgruppen studenter direkt eller indirekt. De nedan beskrivna projektidéerna är styrda till olika områden, men vi håller en öppenhet och frihet kring idéns genomförande. Ni kan skicka in ansökan löpande under hela hösten och våren, vi tittar på nyinkomna ansökningar varje vecka. 

 Vi vill se; 

 • genomtänkta handlingsplaner med tydligt fokus på utveckling och framåtanda 
 • fokus på att rekrytera tillbaka förlorade medlemma och nya medlemmar.  

Förutsättningar: 

 • Ansökan sker i IdrottOnline där varje idé är en egen ansökan. 
 • Idéerna ska;
  • Beskrivas sammanfattat  
  • Innehålla tidsplan 
  • Beskriva koppling till rekrytering  
  • Budget för idén.  

Projektpaket 

Återstartsstöd förening – upp till 10.000kr 

Exempel:

 • Rekrytering medlemmar 
 • Teambuilding för arbetsgrupper/styrelse 
 • Utbildning 
 • Med mera 

 Film och fotostöd – fast belopp 5000kr 

Exempel:

 • Inköp 
 • Arvode 
 • Material 
 • Bearbetning 

 Marknadsföring – upp till 20.000kr 

Exempel:

 • Annonsering social media 
 • Tryckt marknadsföring, roll-up, gatupratare, etcetera. 

Arrangemang som ni inte gjort förut – upp till 10000kr 

Exempel:

 • Lokal tävling på skolan 
 • Seriespel 
 • Prova på 
 • Turnering 

 Nya idrotter/aktiviteter – upp till 10000kr 

Exempel:

 • Uppstart av en ny idrott 
 • Material 
 • Inspirationsresa 
 • Uppstart av nya träningsgrupper 

Beloppen ovan skall ses som ett maxbelopp, men finner vi en briljant idé kan beloppet justeras.

Återstartsstöd, öppna projekt för Återstartsstöd

Detta område är till för de större föreningarna i SAIF (Fler än 1000 medlemmar) som har redovisat det största tappen av medlemmar.  

Förutsättningar: 

 • Ansökan sker i IdrottOnline där varje idé är en egen ansökan. 
 • Aktiviteterna ska avse hösten och öppnar 6 september, vårens ansökningsperiod öppnar 10 januari. 
 • Idéerna ska; 
  • Beskrivas sammanfattat  
  • Innehålla tidsplan 
  • Beskriva koppling till medlemstillväxt  
  • Detaljerad budget (Bifoga gärna i ansökan) 
 • Ska inte gå till att täcka förlorad verksamhet utan det ska finansiera idéer och vara framåtskridande 
 • Beskriv och sätt ett mål vad man tror att insatsen kan ge i medlemstillväxt.  
 • Alla insatser ska vara kopplade till återrekrytering och nyrekrytera på kort och lång sikt. 
 • Ingen anläggningsinvestering 
 • Kan gå till visstidsanställningar/arvoderad personal i förening för specifika insatser 

Återrapport: 

 • Hur har projektet/insatsen gått? 
  • Beskriv utförligt 
 • Hur många har föreningen nått? Jämförande siffror i medlemstillväxt under perioden för aktiviteterna. 
  • Startperioden är 31 augusti.  
 • Eventuella ändringar som behövt göras. 
 • Minst tre bilder från genomförandet som vi kan sprida i vår marknadsföring. (Skickas separat via Wetransfer) 

Oanvända pengar

Alla pengar ska användas till det ändamål som redogjorts för i ansökningsförfarandet. Oanvända pengar vid projektens slut betalas tillbaka till SAIF eller styrs om till nya insatser i dialog med SAIF. 

Principer för återstartsstöd

 1. Stödet ska användas för uppstart av verksamhet och säkerställa att idrotten ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. 
  Betonar att syftet är att idrottsrörelsen är minst lika stark efter pandemin som innan pandemin där antalet utövare ökar i de idrotter där antalet utövare minskat under pandemin. Insatser kan vara varierande där troligtvis skapa förutsättningar för ledare i den lokala idrotten blir en viktig pusselbit. Stödet ska vara framåtsyftande.  
 1. SF har möjlighet att nyttja medel centralt, fördela till SDF och/eller idrottsföreningar.
  Olika SF har olika utgångspunkter och utmaningar. Dessa kommer behöva hanteras på olika sätt beroende på hur SF:s idrott är uppbyggt. SF kan därför utifrån sin återstartsplan disponera sina resurser på det sätt som passar dem bäst. RF:s roll kommer vara att öppna upp möjligheten för SF, via idrottsmedel, att enkelt kunna distribuera medel till framför allt föreningar om SF väljer det spåret. Samtliga SF bör få ett stöd då pandemin verksamhetsmässigt påverkat hela idrotten.  
 1. SF ska fördela eller använda stödet utifrån förbundets återstartsplan.
  Som grund för stödet behöver samtliga SF beskriva sin egen återstartsplan. Planen kan se olika ut beträffande form och innehåll. Det centrala är att SF utifrån angivet syfte kan motivera hur pengarna är tänkt att användas. Utifrån planen görs sedan redovisningar som kan användas i RF:s redovisning till regeringen.  
 1. Stödet ska återredovisas i enlighet med förbundets återstartsplan.
  Redovisningen ska ske i en eller två omgångar beroende på när SF kan komma igång med sitt återstartsarbete. Först i anslutning till 2021 års utgång där redovisningen ska innehålla hur stödet har använts och vilken effekt det har fått eller förväntas få. Sedan ska stödet slutredovisas när samtliga medel för återstartsstödet nyttjas. Dessa två tillfällen kan för ett enskilt SF sammanfalla.  
 1. SF ska inte fördela eller använda stödet till löpande administrativa kostnader.
  Stödet är framåtriktat och ska användas för utvecklingsinsatser som kan göra skillnad. Det innebär att stödet inte ska användas för att bekosta befintlig administration.  
 1. SF ska inte fördela eller använda stödet till anläggningsinvesteringar.
  Då stödet är avsett för att komma tillbaka till en tidigare nivå (om det överträffas är det suveränt) och att detta ska ske inom en överskådlig tidsperiod är det inte rimligt att fördela medel till denna typ av investeringar. Utgångspunkten är att föreningar och förbund innan pandemin med nuvarande förutsättningar kunde upprätthålla viss volym på verksamheten och bör kunna hamna där igen utan anläggningsinvesteringar.  
 1. SF ska inte kompensera föreningar och förbund för uteblivna intäkter och/eller merkostnader för perioden som varit.
  För att göra en distinktion kring de olika stöden är det angeläget att detta stöd inte används som en ren kompensation för tidigare förluster. Stödet ska användas framåtriktat och för aktiviteter som gör att föreningar och förbund kan en uppstart av verksamhet. Något som krävs för att hamna på minst samma volymer som innan pandemin. 

 

 

 

 

 

Meny